KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA “TAŞINMAZIN EL ATMA TARİHİNDEKİ NİTELİKLERİ” SORUNU

2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’un geçici 6. Maddesinde yer alan, 1956-1983 yılları arasında yapılan kamulaştırmasız el atmalar nedeniyle açılan tazminat davalarında, taşınmazın bedelinin belirlenmesinde el atma tarihindeki niteliklerinin gözetilmesi zorunluluğu evrensel mülkiyet hukuku çerçevesinde, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve AİHM kararları ışığında incelenmiştir. Bu kapsamda yargı kararları ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerinin ne anlam ifade ettiği, konunun uzmanı Av. Murat Tezcan değerlendirmiştir.

Devamını Oku..

Kamulaştırma Hukukunda Faiz

Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma uygulamalarında faizin niteliği ve faiz başlangıç tarihine ilişkin güncel sorunları www.kamulastirma.org sitesi için kamulaştırma hukuku uzmanı Av. Murat Tezcan yazdı.

why do women cheat on their husbands click online
go signs of unfaithful husband

Devamını Oku..

6487 SAYILI KANUNLA KAMULAŞTIRMA KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 7. MADDENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Son dönemde arka arkaya çıkan torba yasalarla kamulaştırma mevzuatında birçok değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden en dikkat çekici olanlarından biri de 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’una eklenen geçici 7. Madde düzenlemesidir. Eklenen madde ile kamulaştırma süreçleri sonrasında mülga kanunlara göre idareler adına tescil edilen taşınmazlara ilişkin çeşitli iddialarla dava açma imkânını tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle doktrindeki görüşler ve yargı içtihatları ışığında düzenlenmenin incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. (LEGAL HUKUK DERGİSİNDE HAKEMLİ OLARAK YAYINLANMIŞTIR)

redirect how to cheat husband why married men cheat on their wives

Devamını Oku..

Kamulaştırma Yoluyla Mülkiyet Transferi

Kamulaştırma Kanunu' un 22. Maddesinde yapılan kapsamlı değişiklik sonucunda, eski malikin haklarını gerileten ve mülkiyet aktarımı anlamına gelecek düzenlemenin tüm yönleriyle incelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler, yargı kararları ve doktrindeki görüşler ışığında incelenmeye çalışılmıştır.(Güncel Hukuk'un Ekim 2013 Sayısında Yayınlanmıştır.)Av. Murat Tezcan

meet and cheat beautiful women cheat redirect

Devamını Oku..

SİT ALANLARINDA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA OLGUSU

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre, özel mülkiyetteki bir taşınmazın, korunması gereken taşınmazlar kapsamına alınması maliklerin mülkiyet haklarının verdiği imkânlardan yoksun bırakılması anlamına gelmektedir. Taşınmaz maliklerinin tasarruf hakkını engelleyen bu idari kararlar, kamu yararının özel yarara tercih edilmesi nedeniyle önemli hak kayıplarına uğratmaktadırlar. Mülkiyet hakkını ihlal eden müdahalelerden biri olan, söz konusu kanun kapsamında alınan idari kararların, kamulaştırmasız el atma(fiili yol) kavramıyla birlikte, yüksek yargı içtihatları ışığında konunun değerlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. (ANKARA BAROSU DERGİSİNDE YAYINLANMIŞTIR)

meet and cheat women that cheat on their husbands redirect
all wife cheat my husband almost cheated on me cheat husband
read online husband cheated

Devamını Oku..

ALKOL DÜZENLEMESİNİN İÇİNE SAKLANAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA YOLUYLA MÜLKİYET HAKKININ YOK EDİLMESİ

Kamuoyunda alkol düzenlemesi olarak bilinen ve 24 Mayıs 2013 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6487 sayılı torba yasada yer alan 21. Madde, kamulaştırma hukukunda temel düzenlemeler getirmiştir. Buna göre anılan yasa yürürlükteki 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 6.maddesinin tümünü yeniden düzenlemiş ancak yeni düzenlemelerin ilk bakışta anlaşılacak bir sistematikle yapılmaması nedeniyle neredeyse her satır ve ibarenin tek tek incelenmesi gerekmiştir. ( HAKEMLİ GÜNCEL HUKUK DERGİSİ'DE YAYINLANMIŞTIR)

Devamını Oku..

Acele Kamulaştırma İlgili Merak Edilenler.

Acele Kamulaştırma Süreçleriyle İlgili sıklıkla karşılaşılan soruların cevaplarını yalın bir dille anlatmaya çalıştık.

Devamını Oku..

Satın alma usulü nedir?

İdare kamu hizmeti için ihtiyaç duyduğu taşınmazı kamulaştırmadan önce kendi uzman bilirkişileri(kıymet takdir komisyonu) aracılarıyla taşınmazın ortalama bedelini belirlerler.

Devamını Oku..

Bedele ilişkin itirazlar nerede yapılır?

İdarenin açmış olduğu taşınmazın bedelinin tespiti ve idare adına tescili davaları taşınmazın bulunduğu yerdeki adli yargının ilk derece mahkemesi olan Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecektir.

Devamını Oku..

Kamulaştırma bedeli tespiti nasıl yapılır?

İdarenin kendi kıymet takdir komisyonun belirlediği bedel üzerinde taşınamaz maliki satın alma usulünde ikna edilemezse, idare kamulaştırmak istediği taşınmaz için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açarak, taşınmazın bedelinin tespiti ve idare adına tescili davası açacaktır.

all wife cheat reason women cheat cheat husband

Devamını Oku..

Neler Kamulaştırılır?

Her türlü özel mülkiyete tabi olan taşınmaz kamulaştırmanın konusu olabilir.

Devamını Oku..

Kamulaştırma işlemine karşı açılabilecek davalar nelerdir?

Kamulaştırma işlemine karşı açılacak davalar, idari yargıda açılacak iptal davası ile adli yargıda görülecek olan maddi düzeltim davalarıdır.

why do women cheat on their husbands click online

Devamını Oku..

Kamulaştırma yoluyla irtifak kurmak nedir?

Mülkiyet hakkı, sahibine hukuk düzeni çerçevesinde sahip olduğu şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi veren ayni bir haktır.

meet and cheat women that cheat on their husbands redirect

Devamını Oku..

Kamulaştırılacak taşınmazın çekişmeli olması durumunda ne yapılır?

İdare, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın mülkiyeti üzerinde çekişme olup olmadığını, taşınmaz malın bulunduğu yerdeki tapu idaresi, kadastro müdürlüğü ve hukuk mahkemelerinden sorarak ve mahallinde araştırma yaparak tespit eder.

read online husband cheated
how to cheat on my husband my wife cheated when a husband cheats

Devamını Oku..

Tapu siciline konulan kamulaştırma şerhinin etkisi nedir?

İdare kamulaştırma kararı verildikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir.

Devamını Oku..

Tapuda Kayıtlı Olmayan taşınmazların kamulaştırması nasıl yapılır?

Tapulama veya kadastrosu yapılmamış yerlerde yapılacak kamulaştırmalarda idare, bu yerlerde bulunan taşınmazların durumlarını tespit için mahalin mülki amirine müracaat edecektir

go signs of unfaithful husband
read wives who cheat on husbands husband cheated

Devamını Oku..

Kamulaştırma Nedir?

İdarenin kamu hizmetini gerçekleştirmek için, ihtiyaç duyduğu özel mülkiyetteki taşınmazları, kamu yararı gerekçesiyle bedelini ödeyerek el koymasına kamulaştırma denilmektedir.

Devamını Oku..

Trampa Yoluyla Kamulaştırma Nedir?

Trampa Yoluyla Kamulaştırma Nedir?

Devamını Oku..

Kısmi Kamulaştırma Nedir sonuçları?

İdareler taşınmazın tamamını kamulaştırabilecekleri gibi, bir kısmı üzerinde de kamulaştırma işlemi gerçekleştirebilirler.

meet and cheat redirect redirect

Devamını Oku..