Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası - Arazi Vasfındaki Taşınmazın Bedelinin Tayini - Arazi Üzerinde Ekili Ürünlerin Bedeli - Objektif Değer Artış Unsuru
 

 

T.C. YARGITAY

5.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/11046

Karar: 2005/673

Karar Tarihi: 03.02.2005

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI - ARAZİ VASFINDAKİ TAŞINMAZIN BEDELİNİN TAYİNİ - ARAZİ ÜZERİNDE EKİLİ ÜRÜNLERİN BEDELİ - OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ UNSURU

ÖZET: Taşınmazın bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özelliklerine göre, objektif değer artırıcı unsur oranının %40'dan fazla olamayacağı gözetilmeden, daha yüksek oranda objektif değer artışı alınmak suretiyle fazla artırmaya karar verilmesi yerinde değildir.

(2942 S. K. m. 8, 10)

Dava: Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, kamulaştırma bedelinin artırılması istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Taşınmazın arazi vasfında kabulü ile ürün gelirine göre değer biçilmesi yöntem itibariyle doğrudur.

Ancak;

1- Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda; münavebe ürünü olarak alınan mercimeğin dekar başına verim miktarının resmi verilerin üzerinde alınması suretiyle fazla bedele hükmedilmesi,

2- Taşınmazın bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özelliklerine göre, objektif değer artırıcı unsur oranının %40'dan fazla olamayacağı gözetilmeden, daha yüksek oranda objektif değer artışı alınmak suretiyle fazla artırmaya karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Sonuç: Davalı idare vekilinin temyiz itirazı yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenlerle HUMK. nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 03.02.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları 

redirect women affairs married men who have affairs
online read here my boyfriend cheated on me with my mom